Slide

rohkem vabadust
rohkem võimalusi

Meie e-poest saad osta raha ja kasutada seda endale meelepärasel viisil.

Kingime

Tutvu võimalustega

Rahapood Sinu taskus
avatud 24/7

Kõigil tuleb ette olukordi, kus mõne plaani elluviimiseks on vaja lisaraha. Unusta iganenud laenud ja kallid järelmaksud – raha osta on mõnusam kui laenata.

Kuidas Rahapood töötab

 • Lisa Rahakupongid ostukorvi

  Lisa soovitud summas rahakupongid ostukorvi.
 • Vormista ost

  Registreeri ost Rahapoe kassas läbi personaalse ostulimiidi.
 • Raha Sinu kontole

  Kanname ostetud kupongide väärtuses raha kohe Sinu pangakontole. Ostu eest saad tasuda 30 päeva jooksul intressivabalt või soovi korral pikema aja jooksul osade kaupa.
Vali Rahakupongid kuni 5000 € väärtuses

Rahakupongid igapäevaseks kasutuseks

Rahakupongid suuremateks ideedeks

Rahapoega Säästad!

Kui tagastad Rahakupongide väärtuse 30 päeva jooksul, on intress alati 0 €. Intressi arvestus algab 31. päevast tagastamata Rahakupongide väärtuselt.

Kui sobivad Rahakupongid on välja valitud, tuleb need lisada ostukorvi, täita vajalikud andmeväljad, identifitseerida end ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil ning esitada taotlus Rahakupongidel toodud väärtuses krediidi saamiseks.

Positiivse otsuse korral avatakse Rahakupongide kasutamiseks konto. Määratakse maksimaalne ostulimiit ning sõlmitakse ostulimiidi kasutamise kokkulepe. Edaspidi saab sõlmitud kokkuleppe alusel korduvalt Rahakuponge ostulimiidi ulatuses juurde osta.

Osade kaupa tasudes saad ise otsustada, millal ja kui suures summas tagasimakseid teed. Minimaalne igakuine tagastus on 3% kasutuses olevast Rahakupongide väärtusest (min 10 €), millele lisanduvad jäägilt arvestatavad intressid ja kontohaldustasu.

Näitlike osamaksete suurustega saad tutvuda näidisgraafikus. Lisaks saadame Sulle iga kuu ka minimaalse tagasimakse teate. Ennetähtaegsel tagastamisel lisatasusid ei kaasne.

Tehingutasu ehk iga uue ostu vormistamise tasu on 1,5% ostusummast, minimaalselt 4,90 €.
 
Kontohaldustasu on 2,90 € kuus, mida arvestatakse juhul, kui Sul on Rahakupongide väärtus veel täielikult tagastamata. Kui oled kogu raha tagastanud, siis haldustasu ei arvestata.
 
Intres 15,9% aastas, ostu jäägilt

Rahapoe ostulimiidi kasutamise kokkuleppe üldtingimused

KOKKULEPPE ÜLDTINGIMUSED

1.     MÕISTED

Svea Rahapood on ostukeskkond, kus Kliendil on võimalus soetada Rahakuponge, mille alusel annab Svea kliendile krediiti.

Rahakupong on fikseeritud väärtusega kupong Svea Rahapoes, mille alusel on Kliendil võimalik saada kupongil toodud summa ulatuses krediiti.

Kokkulepe on käesolev Ostulimiidi kasutamise kokkulepe koos kõigi sõlmitavate lisadega.

Ostulimiit on maksmaalne lubatud rahasumma eurodes, mille ulatuses võimaldab Svea Kliendile krediiti Toimingute tegemiseks.

Kasutatud ostulimiit on Ostulimiidi arvelt teostatud Toimingute ning Toimingutega seotud kulude ja tasude summa.

Konto on Kliendiga seotud konto, millelt nähtuvad Kliendile võimaldatud Ostulimiiti puudutavad andmed, sh kasutatud ning kasutamata Ostulimiidi kohta, kasutuses olevalt Ostulimiidilt arvestatud ning tasumisele kuuluva Intressi kohta jms.

Ostukinnitus on Svea rahapoes krediidi väljastamisel kliendile saadetav teavitus, kus on välja toodud tehingu sisu ja tähtpäev, milleni on Kliendil õigus tagastada Sveale saadud krediit intressivabalt.

Krediit on Svea poolt Kliendile Kokkuleppe alusel kasutusse antav (väljamakstav) rahasumma.

Intressivabastus on periood, mil Klient ei ole kohustatud Sveale tasuma Kasutatud Ostulimiidi kasutamise eest tasu.

Intress on tasu, mida Klient maksab Sveale Ostulimiidi kasutamise eest Kokkuleppe tähtaja jooksul. Intressi arvestamisel lähtutakse tegelikest päevade arvust kalendrikuus ja tegelikest päevade arvust aastas

Krediidi kogukulu on Kliendi poolt Ostulimiidi tagasimaksmisest ja Kokkuleppest tulenevate Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel arvesse võetavate muude tasude kogusumma aastas. Krediidi kogukulu hulka ei kuulu tasud, mida Klient peab Sveale tasuma Kokkuleppest tulenevate kohustuste rikkumise korral.

Krediidi kulukuse määr on Ostulimiidi kogukulu Kliendile (kõik Kliendi kulud, kaasa arvatud Intress ja muud tasud, mida Klient on Kokkuleppe raames kohustatud Sveale tasuma ning mis on Sveale Kokkuleppe sõlmimisel teada), mis on väljendatud aastase protsendimäärana kogu Ostulimiidist eeldusel, et Svea ja Klient täidavad oma kohustusi Kokkuleppes kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel. Krediidi kulukuse määra arvutamisel eeldab Svea, et Klient võtab kogu Ostulimiidi kasutusse esimesel võimalusel ning tagastab Ostulimiidi Sveale 1 (ühe) aasta jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena. Krediidi kulukuse määra arvutamisel ei võta Svea arvesse kulusid ja tasusid, mida Klient peab tasuma Kokkuleppest tulenevate kohustuse rikkumisel ja muid kulusid, mis ei ole Sveale Kokkuleppe sõlmimisel teada. Samuti ei ole Krediidi kulukuse määra arvutamisel Svea arvesse võtnud kindla ajavahemiku jooksul pakutavaid madalamaid intressimäärasid ja tasusid. Krediidi kogukulu sõltub Kliendi poolt tegelikult kasutusse võetavast Ostulimiidist, intressimääradest ning muudest tasudest.

Tagasimakse on igakuine makse, mille ulatuses tagastab Klient maksepäeval Sveale Kasutatud Ostulimiiti ja tasub Intressi ja Haldustasu.

Tehingutasu on tasu, mis rakendub Kliendile Svea Rahapoes igakordselt ostutoimingu tegemisel. Tehingutasu suuruseks on 1,5% ostusummast, kuid mitte vähem kui 4,90 eurot. Sveal on õigus ühepoolsest tehingutasu suurust vähendada, teavitades sellest Klienti Rahapoe ostukeskkonnas. Tehingutasu lisatakse ostusummale ja vormistatakse krediidina ning Tehingutasu sisaldub Kliendi poolt kasutusse võetavas Ostulimiidis. Tehingutasu loetakse Kliendi poolt kasutusse võetuks samaaegselt Ostulimiidi kasutusse võtmisega. Kliendi poolt Sveale makstav Tehingutasu kuulub tasumisele Tagasimakse tasumise tähtpäeval.

Haldustasu on tasu, mida Klient maksab Sveale igakuiselt Konto ning Kontol kajastatavate rahaliste vahendite haldamise eest, sh igakuiste arvete väljastamise eest. Haldustasu sisaldub Tagasimaksetes ning kuulub täielikult tasumisele Tagasimakse maksepäeval. Juhul, kui Klient ei tasu Tagasimakset nõuetekohaselt, vormistatakse Kliendi poolt Sveale makstav Haldustasu krediidina ning Haldustasu sisaldub Kliendi poolt kasutusele võetavas Ostulimiidis.

Toiming on Svea maksesüsteemi kaudu Svea Rahapoe ostukeskkonnas välja valitud Rahakupongi väärtuses krediidi kasutusse võtmine või Svea maksesüsteemist info saamine.

Viivis on rahasumma, mida Klient kohustub Sveale maksma Kokkuleppest tuleneva rahalise kohustuse (va Intress) täitmisega viivitamise korral.

Ühe päeva intress on Kokkuleppest taganemise korral kohaldatav intress ühe päeva kohta, mis on arvestatud eeldusel, et aastas on 365 päeva ja Klient võtab Ostulimiidi täies ulatuses kasutusse viivitamata ning tagastatab Kokkuleppe lõppemisel.

2.     ÜLDSÄTTED

2.1.             Svea annab Kokkuleppe alusel Kliendile Kliendi poolt Svea Rahapoes välja valitud Rahakupongi väärtuses krediiti ning Klient tagastab krediidi ja tehingutasu, maksab Sveale nende kasutamise eest Intressi ning igakuist haldustasu. Svea kohustub tegema välja valitud Rahakupongi väärtuses krediidi väljamakse Kliendi arvelduskontole hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast ostukinnitamist Svea  maksesüsteemi poolt. Svea kannab krediidi üle Kokkuleppes märgitud Kliendi arvelduskontole.

2.2.             Kokkulepe loetakse sõlmituks hetkest, mil Sveani jõuab Kliendi nõusolek olla seotud Kokkuleppe tingimustega. Klient loetakse Kokkuleppe tingimustega nõustunuks, kui Klient on Svea maksesüsteemis vajutanud Kokkuleppe sõlmimist kinnitavat nuppu ja/või sisestanud Svea maksesüsteemis PIN1-koodi. Kokkulepe kehtib kuni Kliendi 75. (seitsmekümne viienda) sünnipäevani (kaasa arvatud). Eelnimetatud tähtpäeval on Klient kohustatud tagastama Kasutatud Ostulimiidi ja muud Kokkuleppe alusel Sveale tasumisele kuuluvad summad täies ulatuses.

2.3.             Sveal on õigus Kokkuleppe tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Klienti sellest vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Kui Klient ei ole muudatustega nõus, on Kliendil õigus Kokkulepe eelnimetatud tähtaja jooksul üles öelda. Kui Klient ei ütle Kokkulepet eelnimetatud tähtaja jooksul üles, loeb Svea, et Klient on muudatustega nõustunud.

2.4.             Klient annab Kokkuleppe sõlmimisega Sveale tagasivõtmatu volituse edastada ja kontrollida Kokkuleppe kehtivuse jooksul vastavalt Svea äranägemisele oma isiku- ja kontaktandmeid, Kokkuleppe sõlmimise aluseks olevate andmete õigsust ja oma senist maksekäitumist kolmandatelt isikutelt, sh riiklikest registritest (nt ASi Pensionikeskus hallatavast kogumispensioni registrist), krediidiasutustest, maksehäireregistrist, ASilt Creditinfo Eesti jms allikatest. Käesolev õigus on antud kolmandatele isikutele edasiandmise õigusega ja kehtib ka peale Kokkuleppe lõppu kuni kõikide Kokkuleppest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni. Käesolev volitus kehtib ka tagasiulatuvalt.

2.5.             Klient annab oma nõusoleku tema poolt Sveale avaldatud järgmiste isikuandmete edastamisega kolmandatele isikutele: ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning võlasumma, sh võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, ASile Creditinfo Eesti ning lubab loetletud andmete töötlemist muuhulgas ASi Creditinfo Eesti hallatavas maksehäireregistris. Eelnimetatud isikuandmete edastamise õigus tekib, kui võlgnevuse tekkimisest on möödunud rohkem kui 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva. Käesolev õigus on antud kolmandatele isikutele edasiandmise õigusega ja kehtib kuni kõikide Kliendi Kokkuleppest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.6.             Klient annab oma nõusoleku tema poolt Sveale avaldatud isikuandmete edastamiseks ja töötlemiseks ka Svea maksesüsteemi haldavatele isikutele, sh Svea Ekonomi AB kontserni kuuluvatele ettevõtetele, Signicat ASile, Megasol Technologies ABle.

2.7.             Klient vastutab kogu oma varaga Kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest ja kohustub hüvitama kõik inkasso-, advokaadibüroo-, kohtu- ja täitemenetluse käigus tehtud kulutused, mis on kantud Svea poolt Kliendilt rahaliste kohustuste sissenõudmiseks kuni nende täieliku tasumiseni.

3.     OSTULIMIIT

3.1.             Svea võimaldab Kliendile Ostulimiiti Svea rahapoes välja valitavate Rahakupongide väärtuses krediidi saamiseks Svea poolt määratud ulatuses.

3.2.             Sveal on õigus ühepoolselt Kliendile võimaldatud Ostulimiiti tühistada või vähendada ilma vastavat Kokkuleppe muutmise lisa sõlmimata. Muudetud Ostulimiidi kohta kehtivad kõik Kokkuleppe sätestatud tingimused. Ostulimiidi muutmine hakkab Kliendi suhtes kehtima alates Svea vastavasisulise otsuse tegemisest, ostulimiidi muutmine kajastatakse Kliendile Svea Rahapoe ostukeskkonnas.

3.3.             Sveal on vajadusel õigus kaasata Ostulimiidi haldamisega seotud toimingute tegemisse kolmandaid isikuid.

3.4.             Sveal on õigus turvalisuse huvides Ostulimiit sulgeda, teavitades sellest Klienti.

3.5.             Ostulimiidi igakordsel ületamisel on Sveal õigus nõuda Kliendilt trahvi maksmist kuni kahekordses ulatuses ületatud Ostulimiidist.

4.     INTRESSIVABASTUS

4.1.             Svea võimaldab oma äranägemisel Kliendile Ostulimiidi piires kuni 30 (kolmekümne) kalendripäevast Intressivabastust. Intressivabastus algab Kliendi valitud Rahakupongi väärtuses Svea poolt krediidi vormistamise päevast ning lõpeb Ostukinnituses näidatud tähtpäeval. Intressivabastuse kohaldamise korral väljastatakse Kliendile Ostukinnitus, millel on näidatud igakordselt saadud krediidi tasumise tähtpäev ja rekvisiidid.

4.2.             Rahakupongi alusel saadud krediit loetakse tagastatuks, kui tasumisele kuuluv summa on laekunud Svea poolt näidatud pangakontole. 

4.3.             Intressivabastus lõpeb Ostukinnituses märgitud maksetähtpäeval.

4.4.             Maksetähtpäevale järgnevast päevast muutub tagastamata krediit Kasutatud Ostulimiidiks, millelt Svea hakkab arvestama Intressi ja muid tasusid vastavalt Kokkuleppes kokku lepitud tingimustele.

5.     OSTULIMIIDI KASUTAMINE JA TAGASTAMINE

5.1.             Ostulimiiti saab kasutama hakata, kui Kokkulepe on sõlmitud ning Svea on aktiveerinud Ostulimiidi kasutusele võtmise võimaluse oma maksesüsteemis.

5.2.             Ostulimiidi arvelt tehtud Toiminguid krediteerib Svea alates Toimingu tegemise päevast kuni Kasutatud Ostulimiidi tagasimaksmiseni või kuni Kokkuleppe lõppemiseni.

5.3.             Kui Klient on esitanud Sveale olulisi valeandmeid või Ostulimiidi võimaldamise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud (sh on halvenenud Kliendi krediidivõimelisus), on Sveal õigus vähendada Ostulimiiti või keelduda Ostulimiidi kasutamise võimaldamisest.

5.4.             Klient on kohustatud tasuma Sveale Intressi Kasutatud Ostulimiidi eest ja muid Kokkuleppes sätestatud tasusid, viiviseid ja trahve.

5.5.             Klient tagastab maksepäeval Sveale Kasutatud Ostulimiidi ja tasub Intressi ja muid Kokkuleppes sätestatud tasusid igakuise Tagasimaksena. Kõik maksed loetakse tasutuks, kui tasumisele kuuluv summa on laekunud Svea poolt näidatud pangakontole.

5.6.             Kliendil on õigus teha Sveale makseid, mis ületavad Kokkuleppe alusel Tagasimaksena tasumisele kuuluvat summat. Sveale laekunud summa võrra vabaneb Kasutatud Ostulimiit uuteks Toiminguteks.

5.7.             Maksete tasumisel tuleb maksekorraldusel kasutada viitenumbrit ja selgitavasse osasse märkida Kokkuleppe number. Kui Sveale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Klient on kohustatud vastava perioodi eest tasuma Viivist. Kui Klient on tasunud Sveale ebapiisava Tagasimakse (so olukord, kus Kliendi poolt Sveale tehtud maksest ei piisa kõigi Kliendi Kokkuleppest tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste katteks), siis arvestatakse Tagasimakse: (i) esimeses järjekorras sissenõutavaks muutunud võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; (ii) teises järjekorras tähtajaks tasumata Kasutatud Ostulimiidi (va Intress) katteks alates varasemast võlgnevusest; (iii) kolmandas järjekorras tähtajaks tasumata Intressi katteks alates varasemast võlgnevusest; (iv) neljandas järjekorras tähtajaks tasumata muude Kokkuleppest tulenevate kohustuste katteks.

5.8.             Kliendil on õigus saada Kokkuleppe kehtivuse jooksul Svealt tasuta tagasimaksetabelit, milles on kindlaks määratud põhisumma tagasimakse tähtaeg.

5.9.             Iga tagasimaksetabeli koostamise eest, mille alusel antakse Kliendile Kokkuleppe alusel maksmisele kuuluvate summade tasumiseks täiendav tähtaeg (sh muudetakse maksetähtpäeva), maksab Klient Sveale ühekordset tasu summas 10 (kümme) eurot.

5.10.           Kokkuleppest tulenevate maksete mittetähtaegse tasumise korral ning Svea poolse Kokkuleppe erakorralise ülesütlemise korral on Sveal õigus nõuda Kliendilt sissenõudmiskulude hüvitamist.

6.     INTRESS

6.1.             Svea arvestab Intressi Kasutatud Ostulimiidi eest igapäevaselt alates Toimingu tegemise päevast kuni Kasutatud Ostulimiidi täielikule tagastamisele eelneva päevani.

6.2.             Juhul, kui Kliendi suhtes kohaldatakse Intressivabastust, arvestab Svea Intressi Kasutatud Ostulimiidi eest alates Intressivabastuse lõppemise päevale järgnevast päevast.

6.3.             Klient kohustub tasuma Intressi igakuiselt maksepäeval. Viimane Intress kuulub tasumisele Kokkuleppe lõppemise päeval.

6.4.             Intressi tasumise kohustuse mittenõuetekohase täitmise korral on Sveal õigus vormistada tasumata Intress krediidina ning Intress sisaldub Klient poolt kasutusse võetavas Ostulimiidis. Kokkuleppe pooled lepivad kokku, et Sveal on õigus arvestada intressi tasumata Intressilt Kokkuleppes kokku lepitud Intressimääras.

6.5.             Juhul, kui Klient on viivituses vähemalt kahe üksteisele järgneva Tagasimakse tagastamisega on Sveal õigus ühepoolselt tõsta Kliendile kohaldatavat intressimarginaali kuni 8 (kaheksa) protsendipunkti võrra, teavitades sellest Klienti vähemalt üks kuu ette.

 

7.     VIIVIS

7.1.             Juhul, kui Klient ei tasu tähtaegselt Kokkuleppe järgi tasumisele kuuluvaid makseid (va Intress), kohustub Klient tasuma Sveale puudujäävalt summalt Viivist Kokkuleppes sätestatud intressimäära ulatuses iga tasumisega viivitatud päeva eest eraldi, va juhul, kui seaduses sätestatud viivisemäär on kõrgem kui Kokkulepega ettenähtud intressimäär, millisel juhul kohaldatakse seaduses sätestatud viivisemäära.

7.2.             Viivise arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja tegelikest päevade arvust aastas.

7.3.             Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevast ning lõpetatakse võlgnevuse täieliku tasumise päevale eelneval päeval. Viivist ei arvestata Intressilt ega Viiviselt.

8.     KOKKULEPPEST TAGANEMISE ÕIGUS

8.1.             Kliendil on õigus Kokkuleppest taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kokkuleppe sõlmimisest, esitades vähemalt kirjalikku taasesitatamist võimaldavas vormis taganemisavalduse Svea postiaadressile või e-posti aadressile. Klient ei ole kohustatud avaldama Sveale Kokkuleppest taganemise põhjust.

8.2.             Kokkuleppest taganemise avaldusse tuleb märkida vähemalt järgmised andmed: (i) Kliendi nimi, (ii) Kokkuleppe number, (iii) Kliendi isikukood, (iv) avaldus, millest nähtub Kliendi selge kavatsus Kokkuleppest taganeda, (v) Kliendi digitaalallkiri, (vi) allkirjastamise kuupäev.

8.3.             Kui Klient kasutab Kokkuleppest taganemise õigust, peab ta viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast taganemisavalduse esitamist maksma Sveale tagasi Kasutatud Ostulimiidi ja Kasutatud Ostulimiidilt arvestatud Intressi, alates selle kasutusse võtmisest kuni tagasimaksmiseni. Ühe päeva Intressi suurus on kirjas Kokkuleppe põhitingimustes.

8.4.             Kui Klient ei tagasta Kasutatud Ostulimiiti eelnimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et ta ei ole Kokkuleppest taganenud.

9.     MEELDETULETUSTASUD

9.1.             Kokkuleppest tulenevate maksetega viivitamise korral Kokkuleppe kehtivusajal kohustub Klient tasuma Sveale tasulise meeldetuletuskirja saatmise hüvitist summas 5 (viis) eurot. Sveal on õigus saata iga Kokkuleppest tuleneva sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta maksimaalselt 1 (üks) tasuline meeldetuletuskiri eeldusel, et Kliendile on eelnevalt saadetud juba 1 (üks) tasuta meeldetuletus.

9.2.             Pooled on kokku leppinud, et meeldetuletustasude tasumise kohustuse mittenõuetekohase täitmise korral muutuvad tasumata meeldetuletustasud krediidi põhisumma osaks ning meeldetuletustasu sisaldub Kliendi poolt kasutusse võetavas Ostulimiidis, millelt arvestatakse intressi. Pooled lepivad kokku, et Sveal on õigus arvestada intressi krediidi põhisummaks muutunud tasumata meeldetuletustasudelt Kokkuleppes kokku lepitud Intressimääras.

9.3.             Pärast Kokkuleppe lõppemist kohustub Klient tasuma Sveale võlgnevuse sissenõudmiseks saadetud meeldetuletuskirjade eest tasu vastavalt seaduses sätestatud määras.

10.   KLIENDI KOHUSTUSED

10.1.           Klient on kohustatud esitama Sveale 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast Svealt vastavasisulise nõude saamist kõik Svea poolt nõutavad dokumendid, mis tõendavad Kliendi majanduslikku olukorda.

10.2.           Klient on kohustatud teatama Sveale 5 (viie) kalendripäeva jooksul, kui:

10.2.1.        muutuvad Kliendi isiku- ja/või kontaktandmed;

10.2.2.        Kliendi suhtes on algatatud täite- või kohtumenetlus või kui tema suhtes on esitatud pankrotihoiatus või -avaldus;

10.2.3.        Kliendi on kohtule esitanud avalduse oma võlgade ümberkujundamiseks;

10.2.4.        leiavad aset sündmused, mis mõjutavad Kliendi poolt Kokkuleppe nõuetekohast täitmist;

10.2.5.        Klient on võtnud täiendavalt laenu ja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees.

10.3.           Kokkuleppe punktis 10.2. tähendatud mistahes kohustuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral on Sveal õigus nõuda Kliendilt trahvi maksmist kuni 5% Kasutatud Ostulimiidist, kuid mitte vähem kui 50 (viiskümmend) eurot. Klient kohustub nimetatud trahvi Sveale tasuma 10 (kümne) kalendripäeva jooksul, arvates Svealt vastavasisulise nõude saamise päevast.

11.    KLIENDI KINNITUSED

11.1.           Klient kinnitab, et:

11.1.1.        ta on esitanud Sveale enda isikuandmete, vajaduste, finantsolukorra (regulaarse sissetuleku, finantskohustuste, regulaarsete kulude jm) ja eelistuste kohta õiget, asjakohast ja piisavat informatsiooni ja selle töötlemine on toimunud tema nõusolekul;

11.1.2.        talle on esitatud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ning ta on eelnimetatud dokumendis toodust täielikult aru saanud;

11.1.3.        ta on Kokkuleppe tingimused läbi lugenud ja saanud Kokkuleppe ja sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta üksikasjalikku teavet, ta on Kokkuleppest täielikult aru saanud ja on sellega nõus. Ta aktsepteerib, et Kokkulepe kannab vajadusel Svea esindaja allkirjajäljendit.

11.1.4.        Svea on teda piisavalt teavitanud Kokkuleppe põhiomaduste või mõju kohta, mida need võivad talle avaldada, sh maksetega viivitamisest tulenevate tagajärgede kohta;

11.1.5.        ta esitab omal kulul Sveale kogu informatsiooni ja dokumendid, mida Svea peab vajalikuks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete täitmiseks, sh Svea poolt vajalikuks peetavas mahus selgituste ja dokumentide esitamist Kokkuleppest tulenevate kohustuste ennetähtaegse täitmise kohta, samuti selle kohta, kui Kokkuleppest tulenevaid kohustusi täidab kolmas isik;

11.1.6.        Kokkulepe vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale ning Klient on aru saanud kõikidest Kokkuleppe sõlmimisega kaasnevatest ohtudest, ega vaja Kokkuleppe sõlmimise hetkel täiendavaid selgitusi.

 

12.   KOKKULEPPE ÜLESÜTLEMINE

12.1.           Sveal on õigus Kokkulepe erakorraliselt üles öelda ja nõuda Kliendilt  7 (seitsme) kalendripäeva jooksul Kokkuleppest tulenevate kohustuste kohest täitmist, kui leiab aset kasvõi üks alljärgnevalt loetletud sündmustest:

12.1.1.        Klient on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 (kolme) üksteisele järgneva Tagasimakse tagastamisega ja Svea on andnud Kliendile vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja võlgu oleva summa tasumiseks ning Klient ei ole likvideerinud võlgnevust täies ulatuses temale antud täiendava tähtaja jooksul. Vastava täiendava tähtaja andmise avaldus on Svea pakkumine Kliendile ka läbirääkimisteks, et leida võimalus võlgnevuse tasumises kokkuleppele jõudmiseks;

12.1.2.        Klient on Kokkuleppe sõlmimise käigus, sh Sveale esitatud dokumentides (sh Kliendi majanduslikku olukorda kajastavates dokumentides) esitanud Sveale teadlikult väärinformatsiooni või jätnud Svea teavitamata asjaoludest, mis oluliselt mõjutavad Kokkuleppe täitmist;

12.1.3.        Klient on muutunud maksejõuetuks või kui Kliendi vastu on kohtusse esitatud avaldus Kliendi pankroti väljakuulutamiseks või kui Kliendi suhtes on algatatud täitemenetlus;

12.1.4.        leiavad aset muud asjaolud, mis mõjutavad Kokkuleppe nõuetekohast täitmist Kliendi poolt;

12.1.5.        Klient rikub mistahes muud Kokkuleppest või Sveaga sõlmitud muust lepingust tulenevat kohustust, sh Kokkuleppe punktis 11.1.5. nimetatud informatsiooni ja dokumentatsiooni esitamise kohustust ning ei ole rikkumist kõrvaldanud Svea poolt antud kahenädalase täiendava tähtaja jooksul;

12.1.6.        Klient ei ole Ostulimiiti kasutusele võtnud hiljemalt 48 (neljakümne kaheksa) kuu jooksul arvates Svea poolt Kliendile Ostulimiidi kasutusele võtmise võimaldamise päevast.

12.2.           Sveal on õigus Kokkuleppe ennetähtaegse erakorralise ülesütlemise korral nõuda Kliendilt kogu Kasutatud Ostulimiidi, Intressi, Viiviste, meeldetuletustasude ja Kokkuleppest tulenevate kõikide teiste rahaliste kohustuste kohest tasumist.

12.3.           Kokkuleppest tulenevate maksete mittetähtaegse tasumise korral ning Svea poolse Kokkuleppe erakorralise ülesütlemise korral, on Sveal õigus nõuda Kliendilt sissenõudmiskulude hüvitamist.

12.4.           Kliendil on õigus Kokkulepe korraliselt üles öelda teatades vastavast soovist Sveale vähemalt 1 (üks) kuu ette. Svea sulgeb Ostulimiidi Kokkuleppe lõppemisel, kuid mitte enne, kui Klient on tagastanud Sveale kogu Ostulimiiidi ning tasunud kõik Ostulimiidi kasutamisega seotud kulud.

 

13.   KONFIDENTSIAALSUS

13.1.           Kokkuleppe pooled kohustuvad ilma õigusaktidest tuleneva aluseta mitte avalikustama informatsiooni Kokkuleppe sõlmimise ja tingimuste kohta ning võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks eelnimetatud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte (konfidentsiaalsuskohustus).

13.2.           Kokkuleppe pooled ei loe konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks Kokkuleppe sõlmimise ja Kokkuleppe tingimuste (sh Klient isikuandmete) ning Kokkuleppe täitmise kohta informatsiooni väljastamist järgnevatele isikutele:

13.2.1.        ASile Creditinfo Eesti (registrikood 10246137) kui maksehäireregistri pidajale või muule maksehäireregistri pidajale;

13.2.2.        riiklikele asutustele;

13.2.3.        Kokkuleppe tagajatele;

13.2.4.        Sveaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvatele isikutele;

13.2.5.        isikutele, kellele Svea loovutab või annab sissenõudmiseks Kokkuleppest tulenevad nõuded Kliendi vastu;

13.2.6.        isikutele, kes haldavad Svea maksesüsteemi, sh Svea Ekonomi AB kontserni kuuluvatele ettevõtetele.

13.3.           Kui Klient ei täida Kokkulepet nõuetekohaselt, on Sveal õigus omal äranägemisel ja Klienti informeerimata pöörduda võlgade sissenõudmisega tegeleva isiku poole ja omal äranägemisel loovutada Kokkulepeust tulenevad nõuded Kliendi vastu.

13.4.           Käesolevat Kokkulepet ja Klienti puudutava informatsiooni töötlemine toimub Svea kodulehel avaldatud kehtivate kliendiandmete töötlemise põhimõtete järgi.

14.   TEADETE EDASTAMINE

14.1.           Kokkuleppega seotud teated esitatakse Kokkuleppes toodud e-posti või postiaadressile või muule aadressile, mille Kokkuleppe pool on teisele Kokkuleppe poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatanud. Posti teel saadetud teade loetakse Kliendi poolt kättesaaduks, kui teade on üle antud allkirja vastu; või teate postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva; või e-kirja saatmisest on möödunud 1 (üks) kalendripäev.

14.2.           Juhul, kui Klient on Kokkuleppe kehtivuse aja jooksul muutnud oma elukoha aadressi või muid kontaktandmeid ning ei ole sellest Svead informeerinud, loetakse teade Kliendi poolt kättesaaduks, kui see on saadetud vastavalt Kokkuleppes märgitud või Kliendi poolt Sveale viimati teatatud kontaktandmetele. 

 

15.   KOHALDATAV ÕIGUS, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, PÄDEVAD JÄRELEVALVEASUTUSED

15.1.           Kokkuleppele kohaldub Eesti õigus.

15.2.           Kokkuleppest tulenevad vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel, arvestades muuhulgas Svea poolt sätestatud tarbija kaebuste lahendamise korda. Läbirääkimiste ebaõnnestumise või kohtuvälise kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Eesti kohtus (Harju Maakohtus). Klient kinnitab, et Kokkuleppe sõlmimise ajal on tema alaline või peamine elukoht Eestis ning et ta on nõus Kokkuleppest tulenevate vaidlusküsimuste lahendamisega Eesti kohtus (Harju Maakohtus). Sveal on õigus esitada hagi Kliendi vastu Eesti kohtusse (Harju Maakohtusse) ka juhul, kui Klient on pärast Kokkuleppe sõlmimist asunud elama teise riiki või kui tema elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

15.3.           Svea üle teostavad järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (aadress Endla 10a, 10142 Tallinn, Eesti; e-post info@ttja.ee; telefon +372 6201 707; koduleht ttja.ee), Finantsinspektsioon Rootsis (Finansinspektionen) (aadress Box 7821 SE-103 97, Stockholm, Rootsi, e-post finansinspektionen@fi.se, telefon +468 40898000, koduleht fi.se) ja seadusega ettenähtud ulatuses Finantsinspektsioon Eestis (aadress Sakala 4, Tallinn 15030, telefon 668 0500, faks 668 0501, e-post info@fi.ee, koduleht fi.ee).

Näidisgraafik

NB! Näidisgraafik on näidis, kus on toodud ülevaade iga Rahakupongi esimestest minimaalsetest kuumaksetest.

Tegemist ei ole kohustusliku tagasimakse graafikuga.

Paindlikud tagasimaksed

 • Rahakupongide ostul puudub kohustuslik ja fikseeritud tagasimakse graafik.
 • Tagasimakseid saad teostada endale sobival ajal ja summas, kuid iga kuu tuleb tagastada kasutusel olevast Rahakupongide väärtusest
  minimaalselt 3% (min tagasimakse on 10 €).
 • Iga ostu puhul kehtib alati 30päevane intressivabastus. Intressi hakkame arvestama alates 31. päevast 19,90% aastas.


Kuidas osamakse arvutatakse ja millest see koosneb?

Näide: Rahakupong 1000 + 15 (tehingutasu) = 1015, 00 €

1. osamakse

1015 x 0,03 (3%) = 30,45 €
30,45 + 2,90 (haldustasu)
+ 16,83 (intress) = 50,18 €

2. osamakse

984,55 x 0,03 = 29,54
29,54 + 2,90 + 16,33 = 48,76 €

Antud arvutuskäigu teeme meie Sinu eest ning iga kuu saadame Sulle minimaalse osamakse teate e-posti teel.

Ennetähtaegsel tagastamisel lisatasusid ei kaasne.

Idu
100 € Rahakupong
1. osamakse: 14.64
2. osamakse: 14.47
3. osamakse: 14.31
4. osamakse: 14.14
5. osamakse: 13.98
...
Mesilane
500 € Rahakupong
1. osamakse: 26.54
2. osamakse: 25.83
3. osamakse: 25.14
4. osamakse: 24.48
5. osamakse: 23.83
...
Kompass
1000 € Rahakupong
1. osamakse: 50.18
2. osamakse: 48.76
3. osamakse: 47.39
4. osamakse: 46.05
5. osamakse: 44.76
...
Tammepuu
2000 € Rahakupong
1. osamakse: 97.46
2. osamakse: 94.63
3. osamakse: 91.88
4. osamakse: 89.21
5. osamakse: 86.62
...
Kotkas
4000 € Rahakupong
1. osamakse: 192.03
2. osamakse: 186.35
3. osamakse: 180.85
4. osamakse: 175.51
5. osamakse: 170.33
...
Purjekas
5000 € Rahakupong
1. osamakse: 239.31
2. osamakse: 232.22
3. osamakse: 225.34
4. osamakse: 218.67
5. osamakse: 212.19
...

Korduma Kippuvad Küsimused

Siit leiad vastuse Kõikidele küsimustele

Rahapood on eraisikule mõeldud ostukeskkond, kus saab osta raha kuni 5000 € ulatuses 24/7. Raha ostmine toimub mugavalt igast seadmest, nii mobiilist, tahvlist kui ka arvutist. Raha ostmise kohta  vormistatakse tarbijakrediidi kasutamise kokkulepe.

Rahakupong on fikseeritud väärtusega laenusumma, mis positiivse tulemuse korral kantakse Sinu pangakontole.

Rahapoest raha ostmiseks tuleb kõigepealt välja valida sobivad Rahakupongid, lisada need ostukorvi, kinnitada kirjalik kokkulepe Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga, misjärel kantakse raha otse Sinu pangakontole.

Rahapood on mõeldud kasutamiseks vaid eraisikutele, kes vajavad lisaraha väiksemate või suuremate kulude katmiseks või erinevate plaanide ja ideede teostamiseks.

Rahapood on elektrooniline ostukeskkond, mis on raha ostmiseks avatud 24/7.

Rahapoest ostetud raha võib kasutada nii igapäevaste ostude sooritamiseks, sporditarvete soetamiseks, kodu remondiks, olemasolevate kulukate laenude ja järelmaksude ühekorraga tagasimaksmiseks, kodutehnika või mööbli ostuks, reisimiseks, pulmade korraldamiseks, sõiduvahendi ostmiseks kui ka paljuks muuks.

Rahapoest saab raha osta igal ajal, igas kohas ja igast nutiseadmest, milles on toimiv internetiühendus.

Ostetud raha kasutusotstarve üle saad ise otsustada.

Raha laekub otse Sinu valitud pangakontole.

Raha saad osta alati 30 päeva intressivabalt.

Rahapoe intress on soodsam kui keskmise järelmaksu intress.

Raha ostmisel on tagasimaksed väga paindlikud, st ise saab valida, millal ja mis summas tagasimakseid tehakse, kuid igakuiselt tuleb tagastada vähemalt 3% kasutusel olevast limiidist.

Rahapoest saab raha osta korduvalt, seejuures tuleb sõlmida kirjalik kokkulepe vaid esimesel korral.

Rahapoest ostetud rahasumma kantakse üle Sinu pangakontole.

Kui Rahapoe ost on edukas, siis jõuab raha pangakontole hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Rahapoest raha ostmisel tuleb kirjalik kokkulepe sõlmida vaid esimesel ostul. Seejärel saab vastavalt vajadusele ning olemasoleva limiidi piires raha uuesti ja jälle juurde osta.

Rahapoest ostmine on turvaline. Raha igakordsel ostmisel tuleb end tuvastada Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi abil.

Rahapoest saab maksimaalselt osta 5000 €, mis kehtib ühe isiku ja ühe kokkuleppe kohta. Minimaalset saab osta 100 €.

Ostukorvi saab lisada mitmeid Rahakuponge, kuid maksimaalselt 5000 € ulatuses.

Ostukorvi saab lisada erinevas summas kombineeritud Rahakuponge, kuid maksimaalselt 5000 € või Sulle määratud vaba limiidi ulatuses.

Raha ostmisega kaasnevateks kuludeks on intress (iga ostu puhul on esimesed 30 päeva intressivaba), tehingutasu ja haldustasu.

Rahakupongide ostmisel on alati 30 päeva intressivaba. Kui 30 päeva jooksul ei toimu täielikku raha tagastamist, hakkab kehtima fikseeritud intress 19,90% aastas.

Tehingutasu ehk iga uue ostu vormistamise tasu on 1,5% ostusummast, minimaalselt 4,90 €

Haldustasu on kuupõhine tasu 2,90 €, mis kajastub igakuisel arvel, kuniks kasutusel olevate Rahakupongide ostulimiit on täielikult tagasi makstud.

Rahapoest ostes lepingutasu ei lisandu.

Kui soovid ostetud raha tagastada osade kaupa, saad seda teha minimaalsete osamaksetena või endale sobivas suuremas summas. Iga kuu saadame Sulle minimaalse osamakse teate.

Igakuine minimaalne osamakse koosneb järgmistest komponentidest:

* minimaalne põhiosa makse ehk 3% kasutuses olevast ostulimiidi jäägist (min 10 €)
* kogunenud intress, mis on arvutatud Sinu kasutuses olevalt ostulimiidi põhiosa jäägilt
* haldustasu

Näitlike osamaksete suurustega saad tutvuda näidisgraafikus, mis on arvutatud 3% põhiosa tagastusega. Ennetähtaegsel tagastamisel lisatasusid ei kaasne.

Kohe, kui hakkavad nähtuma makseraskused, tuleb ühendust võtta Svea Finance ASi klienditeenindusega e-posti aadressil klienditugi@svea.ee või telefonil +372 679 9422, et leida tekkinud probleemile kiire lahendus.

Rahapoe teenust pakub pikaajalise rahastuskogemusega ja rahvusvahelisse finantskontserni kuuluv Svea Finance AS.

Küsimuste tekkimisel võta palun ühendust Svea Finance ASi klienditeenindusega e-posti aadressil klienditugi@svea.ee või telefonil +372 679 9422 või kirjutades meile läbi veebilehe chati.

Võta meiega ühendust

Ei saanud oma küsimustele Vastust?

Küsimuste tekkimisel võta palun ühendust Svea Finance ASi klienditeenindusega e-posti aadressil klienditugi@svea.ee või telefonil +372 679 9422 või kirjutades meile läbi veebilehe chati.

Kasuta Rahakuponge
RISKIVABALT!

Kui tagastad Rahakupongide väärtuse 30 päeva jooksul, on intress alati 0 €. Intressi arvestus algab 31. päevast tagastamata Rahakupongide väärtuselt.

Kui sobivad Rahakupongid on välja valitud, tuleb need lisada ostukorvi, täita vajalikud andmeväljad, identifitseerida end ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil ning esitada taotlus Rahakupongidel toodud väärtuses krediidi saamiseks.

Positiivse otsuse korral avatakse Rahakupongide kasutamiseks konto. Määratakse maksimaalne ostulimiit ning sõlmitakse ostulimiidi kasutamise kokkulepe. Edaspidi saab sõlmitud kokkuleppe alusel korduvalt Rahakuponge ostulimiidi ulatuses juurde osta.

Osade kaupa tasudes saad ise otsustada, millal ja kui suures summas tagasimakseid teed. Minimaalne igakuine tagastus on 3% kasutuses olevast Rahakupongide väärtusest (min 10 €), millele lisanduvad jäägilt arvestatavad intressid ja kontohaldustasu.

Näitlike osamaksete suurustega saad tutvuda näidisgraafikus. Lisaks saadame Sulle iga kuu ka minimaalse tagasimakse teate. Ennetähtaegsel tagastamisel lisatasusid ei kaasne.

Tehingutasu ehk iga uue ostu vormistamise tasu on 1,5% ostusummast, minimaalselt 4,90 €

Kontohaldustasu on 2,90 € kuus, mida arvestatakse juhul, kui Sul on Rahakupongide väärtus veel täielikult tagastamata. Kui oled kogu raha tagastanud, siis haldustasu ei arvestata.

Rahapoe ostulimiidi kasutamise kokkuleppe üldtingimused

KOKKULEPPE ÜLDTINGIMUSED

1.     MÕISTED

Svea Rahapood on ostukeskkond, kus Kliendil on võimalus soetada Rahakuponge, mille alusel annab Svea kliendile krediiti.

Rahakupong on fikseeritud väärtusega kupong Svea Rahapoes, mille alusel on Kliendil võimalik saada kupongil toodud summa ulatuses krediiti.

Kokkulepe on käesolev Ostulimiidi kasutamise kokkulepe koos kõigi sõlmitavate lisadega.

Ostulimiit on maksmaalne lubatud rahasumma eurodes, mille ulatuses võimaldab Svea Kliendile krediiti Toimingute tegemiseks.

Kasutatud ostulimiit on Ostulimiidi arvelt teostatud Toimingute ning Toimingutega seotud kulude ja tasude summa.

Konto on Kliendiga seotud konto, millelt nähtuvad Kliendile võimaldatud Ostulimiiti puudutavad andmed, sh kasutatud ning kasutamata Ostulimiidi kohta, kasutuses olevalt Ostulimiidilt arvestatud ning tasumisele kuuluva Intressi kohta jms.

Ostukinnitus on Svea rahapoes krediidi väljastamisel kliendile saadetav teavitus, kus on välja toodud tehingu sisu ja tähtpäev, milleni on Kliendil õigus tagastada Sveale saadud krediit intressivabalt.

Krediit on Svea poolt Kliendile Kokkuleppe alusel kasutusse antav (väljamakstav) rahasumma.

Intressivabastus on periood, mil Klient ei ole kohustatud Sveale tasuma Kasutatud Ostulimiidi kasutamise eest tasu.

Intress on tasu, mida Klient maksab Sveale Ostulimiidi kasutamise eest Kokkuleppe tähtaja jooksul. Intressi arvestamisel lähtutakse tegelikest päevade arvust kalendrikuus ja tegelikest päevade arvust aastas

Krediidi kogukulu on Kliendi poolt Ostulimiidi tagasimaksmisest ja Kokkuleppest tulenevate Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel arvesse võetavate muude tasude kogusumma aastas. Krediidi kogukulu hulka ei kuulu tasud, mida Klient peab Sveale tasuma Kokkuleppest tulenevate kohustuste rikkumise korral.

Krediidi kulukuse määr on Ostulimiidi kogukulu Kliendile (kõik Kliendi kulud, kaasa arvatud Intress ja muud tasud, mida Klient on Kokkuleppe raames kohustatud Sveale tasuma ning mis on Sveale Kokkuleppe sõlmimisel teada), mis on väljendatud aastase protsendimäärana kogu Ostulimiidist eeldusel, et Svea ja Klient täidavad oma kohustusi Kokkuleppes kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel. Krediidi kulukuse määra arvutamisel eeldab Svea, et Klient võtab kogu Ostulimiidi kasutusse esimesel võimalusel ning tagastab Ostulimiidi Sveale 1 (ühe) aasta jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena. Krediidi kulukuse määra arvutamisel ei võta Svea arvesse kulusid ja tasusid, mida Klient peab tasuma Kokkuleppest tulenevate kohustuse rikkumisel ja muid kulusid, mis ei ole Sveale Kokkuleppe sõlmimisel teada. Samuti ei ole Krediidi kulukuse määra arvutamisel Svea arvesse võtnud kindla ajavahemiku jooksul pakutavaid madalamaid intressimäärasid ja tasusid. Krediidi kogukulu sõltub Kliendi poolt tegelikult kasutusse võetavast Ostulimiidist, intressimääradest ning muudest tasudest.

Tagasimakse on igakuine makse, mille ulatuses tagastab Klient maksepäeval Sveale Kasutatud Ostulimiiti ja tasub Intressi ja Haldustasu.

Tehingutasu on tasu, mis rakendub Kliendile Svea Rahapoes igakordselt ostutoimingu tegemisel. Tehingutasu suuruseks on 1,5% ostusummast, kuid mitte vähem kui 4,90 eurot. Sveal on õigus ühepoolsest tehingutasu suurust vähendada, teavitades sellest Klienti Rahapoe ostukeskkonnas. Tehingutasu lisatakse ostusummale ja vormistatakse krediidina ning Tehingutasu sisaldub Kliendi poolt kasutusse võetavas Ostulimiidis. Tehingutasu loetakse Kliendi poolt kasutusse võetuks samaaegselt Ostulimiidi kasutusse võtmisega. Kliendi poolt Sveale makstav Tehingutasu kuulub tasumisele Tagasimakse tasumise tähtpäeval.

Haldustasu on tasu, mida Klient maksab Sveale igakuiselt Konto ning Kontol kajastatavate rahaliste vahendite haldamise eest, sh igakuiste arvete väljastamise eest. Haldustasu sisaldub Tagasimaksetes ning kuulub täielikult tasumisele Tagasimakse maksepäeval. Juhul, kui Klient ei tasu Tagasimakset nõuetekohaselt, vormistatakse Kliendi poolt Sveale makstav Haldustasu krediidina ning Haldustasu sisaldub Kliendi poolt kasutusele võetavas Ostulimiidis.

Toiming on Svea maksesüsteemi kaudu Svea Rahapoe ostukeskkonnas välja valitud Rahakupongi väärtuses krediidi kasutusse võtmine või Svea maksesüsteemist info saamine.

Viivis on rahasumma, mida Klient kohustub Sveale maksma Kokkuleppest tuleneva rahalise kohustuse (va Intress) täitmisega viivitamise korral.

Ühe päeva intress on Kokkuleppest taganemise korral kohaldatav intress ühe päeva kohta, mis on arvestatud eeldusel, et aastas on 365 päeva ja Klient võtab Ostulimiidi täies ulatuses kasutusse viivitamata ning tagastatab Kokkuleppe lõppemisel.

2.     ÜLDSÄTTED

2.1.             Svea annab Kokkuleppe alusel Kliendile Kliendi poolt Svea Rahapoes välja valitud Rahakupongi väärtuses krediiti ning Klient tagastab krediidi ja tehingutasu, maksab Sveale nende kasutamise eest Intressi ning igakuist haldustasu. Svea kohustub tegema välja valitud Rahakupongi väärtuses krediidi väljamakse Kliendi arvelduskontole hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast ostukinnitamist Svea  maksesüsteemi poolt. Svea kannab krediidi üle Kokkuleppes märgitud Kliendi arvelduskontole.

2.2.             Kokkulepe loetakse sõlmituks hetkest, mil Sveani jõuab Kliendi nõusolek olla seotud Kokkuleppe tingimustega. Klient loetakse Kokkuleppe tingimustega nõustunuks, kui Klient on Svea maksesüsteemis vajutanud Kokkuleppe sõlmimist kinnitavat nuppu ja/või sisestanud Svea maksesüsteemis PIN1-koodi. Kokkulepe kehtib kuni Kliendi 75. (seitsmekümne viienda) sünnipäevani (kaasa arvatud). Eelnimetatud tähtpäeval on Klient kohustatud tagastama Kasutatud Ostulimiidi ja muud Kokkuleppe alusel Sveale tasumisele kuuluvad summad täies ulatuses.

2.3.             Sveal on õigus Kokkuleppe tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Klienti sellest vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Kui Klient ei ole muudatustega nõus, on Kliendil õigus Kokkulepe eelnimetatud tähtaja jooksul üles öelda. Kui Klient ei ütle Kokkulepet eelnimetatud tähtaja jooksul üles, loeb Svea, et Klient on muudatustega nõustunud.

2.4.             Klient annab Kokkuleppe sõlmimisega Sveale tagasivõtmatu volituse edastada ja kontrollida Kokkuleppe kehtivuse jooksul vastavalt Svea äranägemisele oma isiku- ja kontaktandmeid, Kokkuleppe sõlmimise aluseks olevate andmete õigsust ja oma senist maksekäitumist kolmandatelt isikutelt, sh riiklikest registritest (nt ASi Pensionikeskus hallatavast kogumispensioni registrist), krediidiasutustest, maksehäireregistrist, ASilt Creditinfo Eesti jms allikatest. Käesolev õigus on antud kolmandatele isikutele edasiandmise õigusega ja kehtib ka peale Kokkuleppe lõppu kuni kõikide Kokkuleppest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni. Käesolev volitus kehtib ka tagasiulatuvalt.

2.5.             Klient annab oma nõusoleku tema poolt Sveale avaldatud järgmiste isikuandmete edastamisega kolmandatele isikutele: ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning võlasumma, sh võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, ASile Creditinfo Eesti ning lubab loetletud andmete töötlemist muuhulgas ASi Creditinfo Eesti hallatavas maksehäireregistris. Eelnimetatud isikuandmete edastamise õigus tekib, kui võlgnevuse tekkimisest on möödunud rohkem kui 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva. Käesolev õigus on antud kolmandatele isikutele edasiandmise õigusega ja kehtib kuni kõikide Kliendi Kokkuleppest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.6.             Klient annab oma nõusoleku tema poolt Sveale avaldatud isikuandmete edastamiseks ja töötlemiseks ka Svea maksesüsteemi haldavatele isikutele, sh Svea Ekonomi AB kontserni kuuluvatele ettevõtetele, Signicat ASile, Megasol Technologies ABle.

2.7.             Klient vastutab kogu oma varaga Kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest ja kohustub hüvitama kõik inkasso-, advokaadibüroo-, kohtu- ja täitemenetluse käigus tehtud kulutused, mis on kantud Svea poolt Kliendilt rahaliste kohustuste sissenõudmiseks kuni nende täieliku tasumiseni.

3.     OSTULIMIIT

3.1.             Svea võimaldab Kliendile Ostulimiiti Svea rahapoes välja valitavate Rahakupongide väärtuses krediidi saamiseks Svea poolt määratud ulatuses.

3.2.             Sveal on õigus ühepoolselt Kliendile võimaldatud Ostulimiiti tühistada või vähendada ilma vastavat Kokkuleppe muutmise lisa sõlmimata. Muudetud Ostulimiidi kohta kehtivad kõik Kokkuleppe sätestatud tingimused. Ostulimiidi muutmine hakkab Kliendi suhtes kehtima alates Svea vastavasisulise otsuse tegemisest, ostulimiidi muutmine kajastatakse Kliendile Svea Rahapoe ostukeskkonnas.

3.3.             Sveal on vajadusel õigus kaasata Ostulimiidi haldamisega seotud toimingute tegemisse kolmandaid isikuid.

3.4.             Sveal on õigus turvalisuse huvides Ostulimiit sulgeda, teavitades sellest Klienti.

3.5.             Ostulimiidi igakordsel ületamisel on Sveal õigus nõuda Kliendilt trahvi maksmist kuni kahekordses ulatuses ületatud Ostulimiidist.

4.     INTRESSIVABASTUS

4.1.             Svea võimaldab oma äranägemisel Kliendile Ostulimiidi piires kuni 30 (kolmekümne) kalendripäevast Intressivabastust. Intressivabastus algab Kliendi valitud Rahakupongi väärtuses Svea poolt krediidi vormistamise päevast ning lõpeb Ostukinnituses näidatud tähtpäeval. Intressivabastuse kohaldamise korral väljastatakse Kliendile Ostukinnitus, millel on näidatud igakordselt saadud krediidi tasumise tähtpäev ja rekvisiidid.

4.2.             Rahakupongi alusel saadud krediit loetakse tagastatuks, kui tasumisele kuuluv summa on laekunud Svea poolt näidatud pangakontole. 

4.3.             Intressivabastus lõpeb Ostukinnituses märgitud maksetähtpäeval.

4.4.             Maksetähtpäevale järgnevast päevast muutub tagastamata krediit Kasutatud Ostulimiidiks, millelt Svea hakkab arvestama Intressi ja muid tasusid vastavalt Kokkuleppes kokku lepitud tingimustele.

5.     OSTULIMIIDI KASUTAMINE JA TAGASTAMINE

5.1.             Ostulimiiti saab kasutama hakata, kui Kokkulepe on sõlmitud ning Svea on aktiveerinud Ostulimiidi kasutusele võtmise võimaluse oma maksesüsteemis.

5.2.             Ostulimiidi arvelt tehtud Toiminguid krediteerib Svea alates Toimingu tegemise päevast kuni Kasutatud Ostulimiidi tagasimaksmiseni või kuni Kokkuleppe lõppemiseni.

5.3.             Kui Klient on esitanud Sveale olulisi valeandmeid või Ostulimiidi võimaldamise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud (sh on halvenenud Kliendi krediidivõimelisus), on Sveal õigus vähendada Ostulimiiti või keelduda Ostulimiidi kasutamise võimaldamisest.

5.4.             Klient on kohustatud tasuma Sveale Intressi Kasutatud Ostulimiidi eest ja muid Kokkuleppes sätestatud tasusid, viiviseid ja trahve.

5.5.             Klient tagastab maksepäeval Sveale Kasutatud Ostulimiidi ja tasub Intressi ja muid Kokkuleppes sätestatud tasusid igakuise Tagasimaksena. Kõik maksed loetakse tasutuks, kui tasumisele kuuluv summa on laekunud Svea poolt näidatud pangakontole.

5.6.             Kliendil on õigus teha Sveale makseid, mis ületavad Kokkuleppe alusel Tagasimaksena tasumisele kuuluvat summat. Sveale laekunud summa võrra vabaneb Kasutatud Ostulimiit uuteks Toiminguteks.

5.7.             Maksete tasumisel tuleb maksekorraldusel kasutada viitenumbrit ja selgitavasse osasse märkida Kokkuleppe number. Kui Sveale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Klient on kohustatud vastava perioodi eest tasuma Viivist. Kui Klient on tasunud Sveale ebapiisava Tagasimakse (so olukord, kus Kliendi poolt Sveale tehtud maksest ei piisa kõigi Kliendi Kokkuleppest tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste katteks), siis arvestatakse Tagasimakse: (i) esimeses järjekorras sissenõutavaks muutunud võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; (ii) teises järjekorras tähtajaks tasumata Kasutatud Ostulimiidi (va Intress) katteks alates varasemast võlgnevusest; (iii) kolmandas järjekorras tähtajaks tasumata Intressi katteks alates varasemast võlgnevusest; (iv) neljandas järjekorras tähtajaks tasumata muude Kokkuleppest tulenevate kohustuste katteks.

5.8.             Kliendil on õigus saada Kokkuleppe kehtivuse jooksul Svealt tasuta tagasimaksetabelit, milles on kindlaks määratud põhisumma tagasimakse tähtaeg.

5.9.             Iga tagasimaksetabeli koostamise eest, mille alusel antakse Kliendile Kokkuleppe alusel maksmisele kuuluvate summade tasumiseks täiendav tähtaeg (sh muudetakse maksetähtpäeva), maksab Klient Sveale ühekordset tasu summas 10 (kümme) eurot.

5.10.           Kokkuleppest tulenevate maksete mittetähtaegse tasumise korral ning Svea poolse Kokkuleppe erakorralise ülesütlemise korral on Sveal õigus nõuda Kliendilt sissenõudmiskulude hüvitamist.

6.     INTRESS

6.1.             Svea arvestab Intressi Kasutatud Ostulimiidi eest igapäevaselt alates Toimingu tegemise päevast kuni Kasutatud Ostulimiidi täielikule tagastamisele eelneva päevani.

6.2.             Juhul, kui Kliendi suhtes kohaldatakse Intressivabastust, arvestab Svea Intressi Kasutatud Ostulimiidi eest alates Intressivabastuse lõppemise päevale järgnevast päevast.

6.3.             Klient kohustub tasuma Intressi igakuiselt maksepäeval. Viimane Intress kuulub tasumisele Kokkuleppe lõppemise päeval.

6.4.             Intressi tasumise kohustuse mittenõuetekohase täitmise korral on Sveal õigus vormistada tasumata Intress krediidina ning Intress sisaldub Klient poolt kasutusse võetavas Ostulimiidis. Kokkuleppe pooled lepivad kokku, et Sveal on õigus arvestada intressi tasumata Intressilt Kokkuleppes kokku lepitud Intressimääras.

6.5.             Juhul, kui Klient on viivituses vähemalt kahe üksteisele järgneva Tagasimakse tagastamisega on Sveal õigus ühepoolselt tõsta Kliendile kohaldatavat intressimarginaali kuni 8 (kaheksa) protsendipunkti võrra, teavitades sellest Klienti vähemalt üks kuu ette.

 

7.     VIIVIS

7.1.             Juhul, kui Klient ei tasu tähtaegselt Kokkuleppe järgi tasumisele kuuluvaid makseid (va Intress), kohustub Klient tasuma Sveale puudujäävalt summalt Viivist Kokkuleppes sätestatud intressimäära ulatuses iga tasumisega viivitatud päeva eest eraldi, va juhul, kui seaduses sätestatud viivisemäär on kõrgem kui Kokkulepega ettenähtud intressimäär, millisel juhul kohaldatakse seaduses sätestatud viivisemäära.

7.2.             Viivise arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja tegelikest päevade arvust aastas.

7.3.             Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevast ning lõpetatakse võlgnevuse täieliku tasumise päevale eelneval päeval. Viivist ei arvestata Intressilt ega Viiviselt.

8.     KOKKULEPPEST TAGANEMISE ÕIGUS

8.1.             Kliendil on õigus Kokkuleppest taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kokkuleppe sõlmimisest, esitades vähemalt kirjalikku taasesitatamist võimaldavas vormis taganemisavalduse Svea postiaadressile või e-posti aadressile. Klient ei ole kohustatud avaldama Sveale Kokkuleppest taganemise põhjust.

8.2.             Kokkuleppest taganemise avaldusse tuleb märkida vähemalt järgmised andmed: (i) Kliendi nimi, (ii) Kokkuleppe number, (iii) Kliendi isikukood, (iv) avaldus, millest nähtub Kliendi selge kavatsus Kokkuleppest taganeda, (v) Kliendi digitaalallkiri, (vi) allkirjastamise kuupäev.

8.3.             Kui Klient kasutab Kokkuleppest taganemise õigust, peab ta viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast taganemisavalduse esitamist maksma Sveale tagasi Kasutatud Ostulimiidi ja Kasutatud Ostulimiidilt arvestatud Intressi, alates selle kasutusse võtmisest kuni tagasimaksmiseni. Ühe päeva Intressi suurus on kirjas Kokkuleppe põhitingimustes.

8.4.             Kui Klient ei tagasta Kasutatud Ostulimiiti eelnimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et ta ei ole Kokkuleppest taganenud.

9.     MEELDETULETUSTASUD

9.1.             Kokkuleppest tulenevate maksetega viivitamise korral Kokkuleppe kehtivusajal kohustub Klient tasuma Sveale tasulise meeldetuletuskirja saatmise hüvitist summas 5 (viis) eurot. Sveal on õigus saata iga Kokkuleppest tuleneva sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta maksimaalselt 1 (üks) tasuline meeldetuletuskiri eeldusel, et Kliendile on eelnevalt saadetud juba 1 (üks) tasuta meeldetuletus.

9.2.             Pooled on kokku leppinud, et meeldetuletustasude tasumise kohustuse mittenõuetekohase täitmise korral muutuvad tasumata meeldetuletustasud krediidi põhisumma osaks ning meeldetuletustasu sisaldub Kliendi poolt kasutusse võetavas Ostulimiidis, millelt arvestatakse intressi. Pooled lepivad kokku, et Sveal on õigus arvestada intressi krediidi põhisummaks muutunud tasumata meeldetuletustasudelt Kokkuleppes kokku lepitud Intressimääras.

9.3.             Pärast Kokkuleppe lõppemist kohustub Klient tasuma Sveale võlgnevuse sissenõudmiseks saadetud meeldetuletuskirjade eest tasu vastavalt seaduses sätestatud määras.

10.   KLIENDI KOHUSTUSED

10.1.           Klient on kohustatud esitama Sveale 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast Svealt vastavasisulise nõude saamist kõik Svea poolt nõutavad dokumendid, mis tõendavad Kliendi majanduslikku olukorda.

10.2.           Klient on kohustatud teatama Sveale 5 (viie) kalendripäeva jooksul, kui:

10.2.1.        muutuvad Kliendi isiku- ja/või kontaktandmed;

10.2.2.        Kliendi suhtes on algatatud täite- või kohtumenetlus või kui tema suhtes on esitatud pankrotihoiatus või -avaldus;

10.2.3.        Kliendi on kohtule esitanud avalduse oma võlgade ümberkujundamiseks;

10.2.4.        leiavad aset sündmused, mis mõjutavad Kliendi poolt Kokkuleppe nõuetekohast täitmist;

10.2.5.        Klient on võtnud täiendavalt laenu ja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees.

10.3.           Kokkuleppe punktis 10.2. tähendatud mistahes kohustuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral on Sveal õigus nõuda Kliendilt trahvi maksmist kuni 5% Kasutatud Ostulimiidist, kuid mitte vähem kui 50 (viiskümmend) eurot. Klient kohustub nimetatud trahvi Sveale tasuma 10 (kümne) kalendripäeva jooksul, arvates Svealt vastavasisulise nõude saamise päevast.

11.    KLIENDI KINNITUSED

11.1.           Klient kinnitab, et:

11.1.1.        ta on esitanud Sveale enda isikuandmete, vajaduste, finantsolukorra (regulaarse sissetuleku, finantskohustuste, regulaarsete kulude jm) ja eelistuste kohta õiget, asjakohast ja piisavat informatsiooni ja selle töötlemine on toimunud tema nõusolekul;

11.1.2.        talle on esitatud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ning ta on eelnimetatud dokumendis toodust täielikult aru saanud;

11.1.3.        ta on Kokkuleppe tingimused läbi lugenud ja saanud Kokkuleppe ja sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta üksikasjalikku teavet, ta on Kokkuleppest täielikult aru saanud ja on sellega nõus. Ta aktsepteerib, et Kokkulepe kannab vajadusel Svea esindaja allkirjajäljendit.

11.1.4.        Svea on teda piisavalt teavitanud Kokkuleppe põhiomaduste või mõju kohta, mida need võivad talle avaldada, sh maksetega viivitamisest tulenevate tagajärgede kohta;

11.1.5.        ta esitab omal kulul Sveale kogu informatsiooni ja dokumendid, mida Svea peab vajalikuks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete täitmiseks, sh Svea poolt vajalikuks peetavas mahus selgituste ja dokumentide esitamist Kokkuleppest tulenevate kohustuste ennetähtaegse täitmise kohta, samuti selle kohta, kui Kokkuleppest tulenevaid kohustusi täidab kolmas isik;

11.1.6.        Kokkulepe vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale ning Klient on aru saanud kõikidest Kokkuleppe sõlmimisega kaasnevatest ohtudest, ega vaja Kokkuleppe sõlmimise hetkel täiendavaid selgitusi.

 

12.   KOKKULEPPE ÜLESÜTLEMINE

12.1.           Sveal on õigus Kokkulepe erakorraliselt üles öelda ja nõuda Kliendilt  7 (seitsme) kalendripäeva jooksul Kokkuleppest tulenevate kohustuste kohest täitmist, kui leiab aset kasvõi üks alljärgnevalt loetletud sündmustest:

12.1.1.        Klient on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 (kolme) üksteisele järgneva Tagasimakse tagastamisega ja Svea on andnud Kliendile vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja võlgu oleva summa tasumiseks ning Klient ei ole likvideerinud võlgnevust täies ulatuses temale antud täiendava tähtaja jooksul. Vastava täiendava tähtaja andmise avaldus on Svea pakkumine Kliendile ka läbirääkimisteks, et leida võimalus võlgnevuse tasumises kokkuleppele jõudmiseks;

12.1.2.        Klient on Kokkuleppe sõlmimise käigus, sh Sveale esitatud dokumentides (sh Kliendi majanduslikku olukorda kajastavates dokumentides) esitanud Sveale teadlikult väärinformatsiooni või jätnud Svea teavitamata asjaoludest, mis oluliselt mõjutavad Kokkuleppe täitmist;

12.1.3.        Klient on muutunud maksejõuetuks või kui Kliendi vastu on kohtusse esitatud avaldus Kliendi pankroti väljakuulutamiseks või kui Kliendi suhtes on algatatud täitemenetlus;

12.1.4.        leiavad aset muud asjaolud, mis mõjutavad Kokkuleppe nõuetekohast täitmist Kliendi poolt;

12.1.5.        Klient rikub mistahes muud Kokkuleppest või Sveaga sõlmitud muust lepingust tulenevat kohustust, sh Kokkuleppe punktis 11.1.5. nimetatud informatsiooni ja dokumentatsiooni esitamise kohustust ning ei ole rikkumist kõrvaldanud Svea poolt antud kahenädalase täiendava tähtaja jooksul;

12.1.6.        Klient ei ole Ostulimiiti kasutusele võtnud hiljemalt 48 (neljakümne kaheksa) kuu jooksul arvates Svea poolt Kliendile Ostulimiidi kasutusele võtmise võimaldamise päevast.

12.2.           Sveal on õigus Kokkuleppe ennetähtaegse erakorralise ülesütlemise korral nõuda Kliendilt kogu Kasutatud Ostulimiidi, Intressi, Viiviste, meeldetuletustasude ja Kokkuleppest tulenevate kõikide teiste rahaliste kohustuste kohest tasumist.

12.3.           Kokkuleppest tulenevate maksete mittetähtaegse tasumise korral ning Svea poolse Kokkuleppe erakorralise ülesütlemise korral, on Sveal õigus nõuda Kliendilt sissenõudmiskulude hüvitamist.

12.4.           Kliendil on õigus Kokkulepe korraliselt üles öelda teatades vastavast soovist Sveale vähemalt 1 (üks) kuu ette. Svea sulgeb Ostulimiidi Kokkuleppe lõppemisel, kuid mitte enne, kui Klient on tagastanud Sveale kogu Ostulimiiidi ning tasunud kõik Ostulimiidi kasutamisega seotud kulud.

 

13.   KONFIDENTSIAALSUS

13.1.           Kokkuleppe pooled kohustuvad ilma õigusaktidest tuleneva aluseta mitte avalikustama informatsiooni Kokkuleppe sõlmimise ja tingimuste kohta ning võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks eelnimetatud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte (konfidentsiaalsuskohustus).

13.2.           Kokkuleppe pooled ei loe konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks Kokkuleppe sõlmimise ja Kokkuleppe tingimuste (sh Klient isikuandmete) ning Kokkuleppe täitmise kohta informatsiooni väljastamist järgnevatele isikutele:

13.2.1.        ASile Creditinfo Eesti (registrikood 10246137) kui maksehäireregistri pidajale või muule maksehäireregistri pidajale;

13.2.2.        riiklikele asutustele;

13.2.3.        Kokkuleppe tagajatele;

13.2.4.        Sveaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvatele isikutele;

13.2.5.        isikutele, kellele Svea loovutab või annab sissenõudmiseks Kokkuleppest tulenevad nõuded Kliendi vastu;

13.2.6.        isikutele, kes haldavad Svea maksesüsteemi, sh Svea Ekonomi AB kontserni kuuluvatele ettevõtetele.

13.3.           Kui Klient ei täida Kokkulepet nõuetekohaselt, on Sveal õigus omal äranägemisel ja Klienti informeerimata pöörduda võlgade sissenõudmisega tegeleva isiku poole ja omal äranägemisel loovutada Kokkulepeust tulenevad nõuded Kliendi vastu.

13.4.           Käesolevat Kokkulepet ja Klienti puudutava informatsiooni töötlemine toimub Svea kodulehel avaldatud kehtivate kliendiandmete töötlemise põhimõtete järgi.

14.   TEADETE EDASTAMINE

14.1.           Kokkuleppega seotud teated esitatakse Kokkuleppes toodud e-posti või postiaadressile või muule aadressile, mille Kokkuleppe pool on teisele Kokkuleppe poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatanud. Posti teel saadetud teade loetakse Kliendi poolt kättesaaduks, kui teade on üle antud allkirja vastu; või teate postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva; või e-kirja saatmisest on möödunud 1 (üks) kalendripäev.

14.2.           Juhul, kui Klient on Kokkuleppe kehtivuse aja jooksul muutnud oma elukoha aadressi või muid kontaktandmeid ning ei ole sellest Svead informeerinud, loetakse teade Kliendi poolt kättesaaduks, kui see on saadetud vastavalt Kokkuleppes märgitud või Kliendi poolt Sveale viimati teatatud kontaktandmetele. 

 

15.   KOHALDATAV ÕIGUS, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, PÄDEVAD JÄRELEVALVEASUTUSED

15.1.           Kokkuleppele kohaldub Eesti õigus.

15.2.           Kokkuleppest tulenevad vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel, arvestades muuhulgas Svea poolt sätestatud tarbija kaebuste lahendamise korda. Läbirääkimiste ebaõnnestumise või kohtuvälise kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Eesti kohtus (Harju Maakohtus). Klient kinnitab, et Kokkuleppe sõlmimise ajal on tema alaline või peamine elukoht Eestis ning et ta on nõus Kokkuleppest tulenevate vaidlusküsimuste lahendamisega Eesti kohtus (Harju Maakohtus). Sveal on õigus esitada hagi Kliendi vastu Eesti kohtusse (Harju Maakohtusse) ka juhul, kui Klient on pärast Kokkuleppe sõlmimist asunud elama teise riiki või kui tema elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

15.3.           Svea üle teostavad järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (aadress Endla 10a, 10142 Tallinn, Eesti; e-post info@ttja.ee; telefon +372 6201 707; koduleht ttja.ee), Finantsinspektsioon Rootsis (Finansinspektionen) (aadress Box 7821 SE-103 97, Stockholm, Rootsi, e-post finansinspektionen@fi.se, telefon +468 40898000, koduleht fi.se) ja seadusega ettenähtud ulatuses Finantsinspektsioon Eestis (aadress Sakala 4, Tallinn 15030, telefon 668 0500, faks 668 0501, e-post info@fi.ee, koduleht fi.ee).

Näidisgraafik

NB! Näidisgraafik on näidis, kus on toodud ülevaade iga Rahakupongi esimestest minimaalsetest kuumaksetest.

Tegemist ei ole kohustusliku tagasimakse graafikuga.

Paindlikud tagasimaksed

 • Rahakupongide ostul puudub kohustuslik ja fikseeritud tagasimakse graafik.
 • Tagasimakseid saad teostada endale sobival ajal ja summas, kuid iga kuu tuleb tagastada kasutusel olevast Rahakupongide väärtusest
  minimaalselt 3% (min tagasimakse on 10 €).
 • Iga ostu puhul kehtib alati 30päevane intressivabastus. Intressi hakkame arvestama alates 31. päevast 19,90% aastas.


Kuidas osamakse arvutatakse ja millest see koosneb?

Näide: Rahakupong 1000 + 15 (tehingutasu) = 1015, 00 €

1. osamakse

1015 x 0,03 (3%) = 30,45 €
30,45 + 2,90 (haldustasu)
+ 16,83 (intress) = 50,18 €

2. osamakse

984,55 x 0,03 = 29,54
29,54 + 2,90 + 16,33 = 48,76 €

Antud arvutuskäigu teeme meie Sinu eest ning iga kuu saadame Sulle minimaalse osamakse teate e-posti teel.

Ennetähtaegsel tagastamisel lisatasusid ei kaasne.

Idu
100 € Rahakupong
1. osamakse: 14.64
2. osamakse: 14.47
3. osamakse: 14.31
4. osamakse: 14.14
5. osamakse: 13.98
...
Mesilane
500 € Rahakupong
1. osamakse: 26.54
2. osamakse: 25.83
3. osamakse: 25.14
4. osamakse: 24.48
5. osamakse: 23.83
...
Kompass
1000 € Rahakupong
1. osamakse: 50.18
2. osamakse: 48.76
3. osamakse: 47.39
4. osamakse: 46.05
5. osamakse: 44.76
...
Tammepuu
2000 € Rahakupong
1. osamakse: 97.46
2. osamakse: 94.63
3. osamakse: 91.88
4. osamakse: 89.21
5. osamakse: 86.62
...
Kotkas
4000 € Rahakupong
1. osamakse: 192.03
2. osamakse: 186.35
3. osamakse: 180.85
4. osamakse: 175.51
5. osamakse: 170.33
...
Purjekas
5000 € Rahakupong
1. osamakse: 239.31
2. osamakse: 232.22
3. osamakse: 225.34
4. osamakse: 218.67
5. osamakse: 212.19
...

Korduma Kippuvad Küsimused

Siit leiad vastuse Kõikidele küsimustele

Rahapood on eraisikule mõeldud ostukeskkond, kus saab osta raha kuni 5000 € ulatuses 24/7. Raha ostmine toimub mugavalt igast seadmest, nii mobiilist, tahvlist kui ka arvutist. Raha ostmise kohta  vormistatakse tarbijakrediidi kasutamise kokkulepe.

Rahakupong on fikseeritud väärtusega laenusumma, mis positiivse tulemuse korral kantakse Sinu pangakontole.

Rahapoest raha ostmiseks tuleb kõigepealt välja valida sobivad Rahakupongid, lisada need ostukorvi, kinnitada kirjalik kokkulepe Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga, misjärel kantakse raha otse Sinu pangakontole.

Rahapood on mõeldud kasutamiseks vaid eraisikutele, kes vajavad lisaraha väiksemate või suuremate kulude katmiseks või erinevate plaanide ja ideede teostamiseks.

Rahapood on elektrooniline ostukeskkond, mis on raha ostmiseks avatud 24/7.

Rahapoest ostetud raha võib kasutada nii igapäevaste ostude sooritamiseks, sporditarvete soetamiseks, kodu remondiks, olemasolevate kulukate laenude ja järelmaksude ühekorraga tagasimaksmiseks, kodutehnika või mööbli ostuks, reisimiseks, pulmade korraldamiseks, sõiduvahendi ostmiseks kui ka paljuks muuks.

Rahapoest saab raha osta igal ajal, igas kohas ja igast nutiseadmest, milles on toimiv internetiühendus.

Ostetud raha kasutusotstarve üle saad ise otsustada.

Raha laekub otse Sinu valitud pangakontole.

Raha saad osta alati 30 päeva intressivabalt.

Rahapoe intress on soodsam kui keskmise järelmaksu intress.

Raha ostmisel on tagasimaksed väga paindlikud, st ise saab valida, millal ja mis summas tagasimakseid tehakse, kuid igakuiselt tuleb tagastada vähemalt 3% kasutusel olevast limiidist.

Rahapoest saab raha osta korduvalt, seejuures tuleb sõlmida kirjalik kokkulepe vaid esimesel korral.

Rahapoest ostetud rahasumma kantakse üle Sinu pangakontole.

Kui Rahapoe ost on edukas, siis jõuab raha pangakontole hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Rahapoest raha ostmisel tuleb kirjalik kokkulepe sõlmida vaid esimesel ostul. Seejärel saab vastavalt vajadusele ning olemasoleva limiidi piires raha uuesti ja jälle juurde osta.

Rahapoest ostmine on turvaline. Raha igakordsel ostmisel tuleb end tuvastada Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardi abil.

Rahapoest saab maksimaalselt osta 5000 €, mis kehtib ühe isiku ja ühe kokkuleppe kohta. Minimaalset saab osta 100 €.

Ostukorvi saab lisada mitmeid Rahakuponge, kuid maksimaalselt 5000 € ulatuses.

Ostukorvi saab lisada erinevas summas kombineeritud Rahakuponge, kuid maksimaalselt 5000 € või Sulle määratud vaba limiidi ulatuses.

Raha ostmisega kaasnevateks kuludeks on intress (iga ostu puhul on esimesed 30 päeva intressivaba), tehingutasu ja haldustasu.

Rahakupongide ostmisel on alati 30 päeva intressivaba. Kui 30 päeva jooksul ei toimu täielikku raha tagastamist, hakkab kehtima fikseeritud intress 19,90% aastas.

Tehingutasu ehk iga uue ostu vormistamise tasu on 1,5% ostusummast, minimaalselt 4,90 €

Haldustasu on kuupõhine tasu 2,90 €, mis kajastub igakuisel arvel, kuniks kasutusel olevate Rahakupongide ostulimiit on täielikult tagasi makstud.

Rahapoest ostes lepingutasu ei lisandu.

Kui soovid ostetud raha tagastada osade kaupa, saad seda teha minimaalsete osamaksetena või endale sobivas suuremas summas. Iga kuu saadame Sulle minimaalse osamakse teate.

Igakuine minimaalne osamakse koosneb järgmistest komponentidest:

* minimaalne põhiosa makse ehk 3% kasutuses olevast ostulimiidi jäägist (min 10 €)
* kogunenud intress, mis on arvutatud Sinu kasutuses olevalt ostulimiidi põhiosa jäägilt
* haldustasu

Näitlike osamaksete suurustega saad tutvuda näidisgraafikus, mis on arvutatud 3% põhiosa tagastusega. Ennetähtaegsel tagastamisel lisatasusid ei kaasne.

Kohe, kui hakkavad nähtuma makseraskused, tuleb ühendust võtta Svea Finance ASi klienditeenindusega e-posti aadressil klienditugi@svea.ee või telefonil +372 679 9422, et leida tekkinud probleemile kiire lahendus.

Rahapoe teenust pakub pikaajalise rahastuskogemusega ja rahvusvahelisse finantskontserni kuuluv Svea Finance AS.

Küsimuste tekkimisel võta palun ühendust Svea Finance ASi klienditeenindusega e-posti aadressil klienditugi@svea.ee või telefonil +372 679 9422 või kirjutades meile läbi veebilehe chati.

Võta meiega ühendust

Ei saanud oma küsimustele Vastust?

Küsimuste tekkimisel võta palun ühendust Svea Finance ASi klienditeenindusega e-posti aadressil klienditugi@svea.ee või telefonil +372 679 9422 või kirjutades meile läbi veebilehe chati.

Parem alternatiiv järelmaksule

 • Soodsad tingimused kõigile
 • Vabadus valida, kuidas ja milleks raha kasutada
 • Paindlikkus Rahakupongide eest tasumisel
 • Privaatsus krediidivõime hindamisel
 • Parem kontroll kulude üle

Rahakupongid annavad Sulle tegutsemisvabaduse Rahakupongid annavad Sulle tegutsemisvabaduse Rahakupongid annavad Sulle tegutsemisvabaduse

Rahulolugarantii 60 päeva

Sinu vajadused ja rahulolu on meile tähtsad. Selle kinnitamiseks anname Sulle 60-päevase rahulolugarantii. Kui Sa tunned, et teenus ei vasta Sinu ootustele, saad Rahakupongide ostuväärtuse meile esimese 60 päeva jooksul tagastada ilma lisatasudeta. Kui tunned, et meie teenus ei vasta Sinu ootustele, teavita sellest meie kliendituge klienditugi@svea.ee. Rahulolugarantiid saad kasutada üks kord.

Rahapoe eelised

 • 1.

  Kiire protsess

  Rahakupongide ostu saad vormistatud mõne hetkega.
 • 2.

  Raha Sinu pangakontole

  Kui Rahakupongide ost õnnestus, kanname raha Sinu pangakontole.
 • 3.

  Korduvalt kasutatav

  Pärast esimest Rahakupongide ostu on Sul võimalus vaba limiidi ulatuses igal hetkel Rahakuponge juurde soetada.
 • 4.

  Paindlik tasumine

  Rahakupongide eest saad tasuda osade kaupa, just Sulle sobivas tempos. Kuid igal kuul tuleb tagastada vähemalt 3% kasutusel olevast jäägist.

Vaata, mida kliendid meist räägivad

Soovid suuremat summat?

Anna meile oma soovist teada ja me disainime Sulle personaalse lahenduse!

Juba 16 aastat Eesti turul

Svea kuulub kiirelt arenevasse rahvusvahelisse Põhjamaade finantskontserni
Svea Ekonomi AB, mis on oma valdkonnas tegutsenud edukalt 40 aastat ning
omab esindusi rohkem kui 20 riigis. Neist suuremad esindused lisaks Rootsile
on ka Norras, Soomes, Taanis, Hollandis, Saksamaal, Austrias, Šveitsis ja Ungaris.

Liitu Svea uudiskirjaga

Jälgi meid

Postiaadress

Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn

Telefon

+372 679 9422

Klienditugi

E–R 9.00–19.00
L 10.00–15.00

E-posti aadress

klienditugi@svea.ee

Vali omale rahakupongid